بیودیزل B100

بیودیزل B100

B100 عنوان استانداردی است که به بیودیزل خالص اطلاق می گردد.خواص این بیو ادیتیو در جدول زیر ارایه شده است.این ترکیب می تواند در مقادیر 5 تا 80 درصد جایگزین گازوییل گردیده و به این ترتیب به مقدار افزوده شده از مقادیر آلاینده کننده ها بکاهد.افزودن ترکیب B100 به مقدار 20 درصد به گازوییل باعت کاهش ویسکوزیته و بهبود خواص سرد گازوییل می گردد.کاهش بیست درصدی اکسید گوگرد و گاز کربنیک با منشاء فسیلی از مزایای قابل توجه این مخلوط می باشد.در ضمن به دلیل وجود اکسیژن در ساختار این ترکیب دانسیته سوخت بالاتر و دمای احتراق آن کمتر می گردد این مهم منجر به کاهش مصرف سوخت و بهبود احتراق سوخت به دلیل وجود اکسیژن مازاد در فرمولاسیون سوخت شده و تولید اکسیدهای خطرناک نیتروژن را کاهش می دهد.

 

89/0 – 87/0

Density ( 150 c)      g/cm3

2/4-9/3

Viscosity ( 400 c)    mm2 / s

90%  360 0 c

Distillation     0 c

125 min – 130 min

Fp    0 c

s – 1, w – 2

C f pp

change

Cloud point

0/2 %

Carbon residue %

0/01 %

Sulphated   ash    %

250

Water   mg / kg

2

Cu corrosion max

6 – 9 hr

Oxidation   Stability    110 0c

52 – 58

Cetane num

0/2

Aside value    wgkoh / g

0/1

Methanol %

98/5

Ester content

0/2 – 0/1

Total glrcerine

7 - 5

Phosphorus  mg / kg